+91 8527885179
Sheshnag Temple Near Mansar Lake, Jammu | Kashmir Hills