+91 9716108811
Shanti Stupa, Ladakh (Leh) | Kashmir Hills